Algemene voorwaarden Shopboost

Shopboost.nl, Shopboostapp.com en de Shopboosttag zijn een initiatief van Shopboost. Shopboost is gevestigd aan Van Spaenstraat 2, 6524 HL Nijmegen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09220180.

Klanten van Shopboost zijn diegenen die de dienst van Shopboost, al dan niet tegen betaling, gebruiken. Meestal is dit de verantwoordelijke persoon van een webshop.

Klanten van Shopboost plaatsen de Shopboosttag op hun website. De Shopboosttag is onderdeel van Shopboost.nl en Shopboostapp.com. Shopboost verleent klanten toegang tot Shopboost.nl en Shopboostapp.com en nodigt hen uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

De algemene voorwaarden van Shopboost zijn van toepassing op alle overeenkomsten die klanten met Shopboost zijn aangegaan. Een overeenkomst komt tot stand door Shopboost.nl, Shopboostapp.com en/of de Shopboosttag te gebruiken.

Shopboost faciliteert het positief verrassen van webshopbezoekers. De verrassingen zijn diensten of goederen afkomstig van de klanten van Shopboost. Shopboost faciliteert slechts het uitgeven van de verrassing, doorgaans via een coupon. De klanten van Shopboost leveren diensten of goederen aan de consument op basis van hun eigen algemene voorwaarden. Shopboost is op geen enkele wijze verplicht tot het leveren van de door de klant aangeboden verrassing.

Shopboost is gewijd aan het beschermen van de privacy van betrokkenen. Je vindt het privacybeleid op deze pagina: privacy.

Beperkte aansprakelijkheid

Shopboost spant zich in om de inhoud van Shopboost.nl, Shopboostapp.com en de Shopboosttag zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Shopboost streeft ernaar enkel volledige, juiste en actuele informatie op of via Shopboost.nl, Shopboostapp.com of de Shopboosttag te publiceren. De aangeboden materialen en functionaliteiten worden echter zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle informatie op Shopboost.nl, Shopboostapp.com en de Shopboosttag is onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan Shopboost niet aansprakelijk worden gesteld. Er kan geen overeenkomst tot stand komen op basis van typ- en programmeerfouten. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Shopboost nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Shopboost sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de dienst, het gebruik van informatie die door middel van Shopboost.nl of Shopboostapp.com is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Shopboost.nl of Shopboostapp.com te kunnen raadplegen.

Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Shopboost kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog en bedrijfsstoringen. De schade die klanten door de overmachtssituatie oplopen, kunnen zij niet verhalen op Shopboost.

Als gevolg van de inherente risico's en onzekerheden van elektronische distributie kunnen er vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op Shopboost.nl en Shopboostapp.com en de dienstverlening.

Deze beperkingen en uitsluiting van schade omvatten, maar zijn niet beperkt tot schade door winstderving of verlies van vertrouwelijke of andere informatie, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, verlies van privacy, het niet nakomen van enige verplichting waaronder van goede trouw of van redelijke zorg, nalatigheid of onachtzame misleiding, en voor enig ander geldelijk of ander verlies, zelfs in het geval van schuld door Shopboost of onrecht (inclusief nalatigheid), risico- of productaansprakelijkheid, verbreking van de overeenkomst of garantiebreuk.

Mocht een bevoegde rechter bepalen dat bovenstaande beperking niet rechtsgeldig is, wordt Shopboost voor elke claim voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst, inclusief voor alle directe schade voortvloeiende uit het door de klant gestelde vertrouwen, gelimiteerd tot € 1000,- of het bedrag aan directe schade dat de klant heeft opgelopen. De klant gaat ermee akkoord dat dit zijn enige en exclusieve verhaalsrecht is en hij vrijwaart Shopboost hierbij van alle verplichtingen, aansprakelijkheid, aanspraken of eisen boven de beperking.

Indien Shopboost schade oploopt door misbruik van de klant, is Shopboost gerechtigd deze schade op de klant te verhalen. Shopboost heeft het recht zonder opgaaf van reden een klant te weigeren of te blokkeren.

De klant kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan door middel van een e-mail naar info@Shopboost.nl.